راهکارهایی برای آمادگی شغلی دانشجویان

زودتر برای ورود به دنیای کار آماده شوید. تجربه نشان می دهد دانشجویان از بدو ورود به دانشگاه برنامه مشخصی برای ورود به دنیای کار یا کارآفرینی ندارند. بیشتر آنها این تفکر را دارند که در آینده در یک زمینه مرتبط با رشته تحصیلی خود وارد دنیای کار می شوند. این وضعیت معمولا تا پایان سال دوم دانشگاه ادامه پیدا می کند. از سال سوم دانشگاه دانشجویان به این مسئله فکر می کنند که در بازار کار چه فرصت های شغلی مرتبط با رشته در انتظار آنهاست. از سال چهار این دغدغه بیشتر می شود و دانشجو به...