نکات کلیدی برای ترم آینده و به پایان رساندن ترم جاری

نکاتی که باید برای ترم آینده به آن توجه کنید 1- قبل از چگونه خواندن باید چرا خواندن را بدانید(هدف خود را از مطالعه کاملا مشخص نماﻳﻴد) 2- برنامه ای منظم برای مطالعه داشته باشید ساعات مطالعه را مشخص کنید. برای هر درسی برنامه زمانی مشخصی در نظر گرفته و طبق آن پیش بروید. 3- حتی اگر زمان کمی به امتحان باقی مانده است اضطراب و دلهره به خود راه ندهید با خونسردی اما با هوشیاری کامل مطالعه کنید. 4- مطالب را حفظ نکنید که به زودی فراموش میشوند سعی کنید مفهوم آنها رادرک نماﻳﻴد. زمانی...