ﻓﻮرﯾﺖ زﻣﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ

ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ راﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﺮار از زﻣﺎن ﺣﺎل ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد و ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل زﻣﺎن آﯾﻨﺪه. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﮕﺮان اﺣﺴﺎس ﻓﻮرﯾﺖ زﻣﺎن دارﻧﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺣﺴﺎس ﻣ ﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳـــﺦ ﺳﻮا لﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﺳـــﻼﻣﺘ ﯽاش اﺳﺖ، اﺻﺮار دارد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎری اش و روﻧﺪ آن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد. زﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﮐﺎرش ﻧﮕﺮاﻧﯽ دارد، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳـــﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎر یاش را در...