ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ راﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﺮار از زﻣﺎن ﺣﺎل ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد و ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل زﻣﺎن آﯾﻨﺪه. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﮕﺮان اﺣﺴﺎس ﻓﻮرﯾﺖ زﻣﺎن دارﻧﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺣﺴﺎس ﻣ ﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳـــﺦ ﺳﻮا لﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﺳـــﻼﻣﺘ ﯽاش اﺳﺖ، اﺻﺮار دارد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎری اش و روﻧﺪ آن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد.

زﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﮐﺎرش ﻧﮕﺮاﻧﯽ دارد، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳـــﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎر یاش را در آﯾﻨﺪه ﺑﺪاﻧﺪ. داﻧﺸﺠــﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﮕــﺮان ﻧﻤﺮات ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم اﺳﺖ ﻣ ﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺪاﻧﺪ. ﻧﻈﺮﺗﺎن ﭼﯿﺴـــﺖ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺳﻮا لﻫﺎﯾﺘﺎن، ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ًﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﮕﺮان ﻗﻄﻌﺎ ﻣ ﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای ﺳـــﻮا لﻫﺎ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت وﺣﺸﺘﻨﺎک اﺳﺖ.

اﺻﺮار ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﺳﻮا لﻫﺎﯾﺘﺎن را ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﯿﺪ، ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔ ﯽای ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد؟ در وﻫﻠ ﻪی اول اﺣﺴﺎس ﻓﺸـــﺎر، اﺿﻄﺮاب، درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و اﺳﺘﯿﺼﺎل ﻣ ﯽﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﯽﺷـــﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴـــﺌﻠ ﻪای ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ و آﯾﻨﺪ های ﻣﺒﻬﻢ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﻣ ﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺻﺮار ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳـــﺦ ﺳﻮ اﻫﺎﯾﺘﺎن در ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ، ﺑﻪ ﺷـــﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣ ﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺳﯿﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ. ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﻨﺪ ﻧﻤ ﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳـــﻮا لﺗﺎن را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺪﻫﯿﺪ، ﻧﻤ ﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻗـــﺒﻮل ﻣ ﯽﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.

ﺗﺎ وارد راﺑﻄﻪ ای ﻧﺸﻮﯾﺪ، ﻧﻤ ﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﻮب از ﮐﺎر در ﻣﯽ آﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ. ﺗﺎ ﺣﺴﺎب دﺧﻞ و ﺧﺮج ﺗﺎن را در آﯾﻨﺪه ﻧﺪاﻧﯿﺪ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧ ﯽﺗﺎن درﺑﺎره ﺑﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﯿﺪ.

اﺻﺮار ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺳـــﻮال ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻧﺪرت ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در واﻗﻊ، اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺳـــﻮال ﻫﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ دردﺳﺮﺳﺎز اﺳﺖ.

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﻮال ﺗﺎن را در دﺳـــﺘﺮس دارﯾﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﺤﺪودی را ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﺎﺳﺦ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد، ﺑﺮرﺳـــﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺪودی ﮐﻪ ﻓﻌﻼ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﻮری ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻮا لﻫﺎﯾﺘﺎن، ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﯿﺪ. اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻧﮕﺮان ﺣﮑﻢ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب را دارد. آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ در ًاﻣﺘﺤﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺮه ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ازدواج ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳـــﻮال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ارزش ﺳﻬﺎم ﺗﺎن ﺑﺎﻻ ﻣ ﯽرود ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ.

در ﻋﻮض، در ﻟﺤﻈ ﻪی ﺣﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ، روی ﻋﻼﯾ ﻖﺗﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﺪ، ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺗﺎن زﻧﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪ، ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و اﻓﺮادی ﮐﻪ دوﺳﺖ ﺷﺎن دارﯾﺪ، وﻗﺖ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ، ورزش را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، روی ﮐﺎرﺗﺎن ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ. ﺣﻮاس ﺗﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و اﺿﻄﺮار زﻣـــﺎن ﻗﺮار ﻣ ﯽﮔﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣ ﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﻫﻤﻪ ﭼﯿـــﺰ را درﺑﺎر هی آﯾﻨﺪه ﺑﺪاﻧﯿﺪ، ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳـــﻮال، زﻧﺪﮔﯽ در ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺎل را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎزﯾﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ و ﺳﺎزﻧﺪ های از دﺳـــﺘﻢ ﺑﺮ ﻣ ﯽآﯾﺪ؟ اﮔﺮ ﻧﻤ ﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮا لﻫﺎ یﺗﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﯿﺪ، ﭘﺲ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﻣ ﯽداﻧﯿﺪ و آﻧﭽﻪ ﻣ ﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﺪ. ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﺑﺪاﯾﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺳﯿﺪ.

منبع: نشریه پیام مشاور

    دیدگاه خود را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *