آﻳﺎ وﻗﺘﻲ ﻛــﻪ در ﻣـﺪت زﻣـﺎن  ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻣﺘﺤﺎن دارﻳـﺪ،  دﭼــﺎر ﺗــــﺮس و وﺣﺸـــﺖ  ﻣﻲﮔﺮدﻳﺪ؟ آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕــﺎم  اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎن ﺗﺮم و ﻳــﺎ ﭘﺎﻳـﺎن  ﺗــﺮم اﺳــﺘﺮس ﺑﻴﺸـــﺘﺮي را  اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻧﻤﺎﺋﻴﺪ؟

اﮔﺮ ﭼﻨﻴــﻦ  اﺳﺖ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات زﻳﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ  ﺳﻮدﻣﻨﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد :

1- ﻛﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﺗﻨــﺶ:

اﻧﺘﻈـﺎر ﻣﻘـﺪار ﻣﺸـﺨﺼﻲ از ﺗﻨــﺶ را  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ. داﺷﺘﻦ ﺗﻨـﺶ در  ﻃـﻲ دوره اﻣﺘﺤﺎﻧـﺎت ﻃﺒﻴﻌــﻲ  اﺳﺖ. در واﻗــﻊ داﺷـﺘﻦ ﻛﻤـﻲ  اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺸــﻴﺎري  ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد.

2- زﻣﺎﻧﻲ را ﺑﺮاي اﺳـﺘﺮاﺣﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ:

ﺑﺎ ﺗﻨﺶ زﻳﺎد ﺧــﻮد  ﻗﺒﻞ از اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و در ﺧﻼل آﻧﻬﺎ  از ﻃﺮﻳﻖ ورزش ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮﻳﺪ. ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﭘﻴــﺎده روي و  دوﭼﺮﺧﻪﺳــﻮاري راهﻫــــﺎي  ﻣﻔﻴﺪي ﺑﺮاي آزاد ﺷﺪن اﻧﺮژي  ﻋﺼﺒﻲ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻨﻴﻪ ﺷـﻤﺎ در  دوره اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

3- ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻣﺜﺒﺖ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ:

ﺑﺮاي ﭘﺮﻫﻴﺰ از اﺿﻄﺮاب زﻳــﺎد،  ﺑـﻪ اﻣﺘﺤـﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان راﻫـﻲ  ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي ﺳــﻌﻲ و ﺗـﻼش  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ. ﺑــﻪ  ﺟﺎي اﻳﻨﻜﻪ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳــﻚ  ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨـﺪه در  ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .

4- اﺿﻄﺮاب ﻣﺴــﺮي اﺳـﺖ:

از اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻗﺒــﻞ از اﻣﺘﺤﺎﻧـﺎت  اﺿﻄﺮاب ﺑﻴﺶ از ﺣــﺪ دارﻧـﺪ،  دوري ﮔﺰﻳﻨﻴـﺪ. زﻳـﺮا ﻋﺼﺒـــﻲ  ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳــﺖ ﻣﻨﺠـﺮ  ﺑﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﺷﺪن ﺷﻤﺎ ﮔﺮدد.

5- ﺑﺮاي ﺧﻮد ﭘــﺎداش در ﻧﻈـﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ:

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻳﻚ وﻋﺪه  ﻏﺬاي ﺧــﻮب، ﺗﻤﺎﺷـﺎي ﻓﻴﻠـﻢ،  اﻧﺠﺎم ورزش ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ و ﻳــﺎ  ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از دوﺳﺘﺎن را ﺑﻪ  ﭘـﺲ از اﻣﺘﺤﺎﻧـﺎت ﭘﺎﻳـﺎن ﺗـﺮم  ﺑﺮاي ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.  ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪرﻳﺰي ﺑــــﺮاي  اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت  ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻠــﻲ ﺗﻬﻴـﻪ ﻛﻨﻴـﺪ. زﻣﺎن ﻫﺮ ﻳــﻚ از اﻣﺘﺤﺎﻧـﺎت را  ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑــﺮاي اﻳﻨﻜـﻪ  در ﭼـﻪ ﻣـﺪت زﻣـﺎﻧﻲ ﺷـــﻤﺎ  ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴـﺪ ﺗﻤـــﺎﻣﻲ دروس را  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ، ﻃﺮحرﻳﺰي ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﻪ ﺧــﺎﻃﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻴﺪ ﻛـﻪ  ﺳﺨﺖﺗﺮﻳﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺪت  زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺎز دارد.

در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻦ ﻧﻜـﺎت زﻳــﺮ  ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﻳﺰي ﺑـﻪ  ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ:

1- زود آﻏــﺎز ﻧﻤـــﺎﺋﻴﺪ:

دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺗﻨﻈﻴـﻢ  ﻛﻨﻴـﺪ ﻛـﻪ از آﻣﺎدهﺳـﺎزي ﺑــﺎ  ﺷﺘﺎب ﺧﻮد در روزﻫــﺎي آﺧـﺮ  ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ.

2- ﺑﺨﺶﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ زﻳــﺎدي را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻴﺪ.

3- ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗــﺎﻫﻲ را ﺑـﻪ دوره ﻛﺮدن دروس اﺧﺘﺼــﺎص  دﻫﻴـﺪ.

از ﻟﺤﻈـﺎت و اوﻗـــﺎت  ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ، دوش  ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﻳﺎ در ﻓﻀﺎي داﻧﺸﻜﺪه  ﺑﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﻳـﺎدآوري و ﺗﻜـﺮار  دروس ﻗﺪم ﺑﺰﻧﻴﺪ. ﺑﻪ ﺻـﻮرت  ﻣﺘﻨــﺎوب اﻃﻼﻋـــﺎت را دوره  ﻛﻨﻴﺪ.

4- دو درس ﻣﺸــﺎﺑﻪ را ﺑــــﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻨﻤﺎﺋﻴﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘــﺲ  از ﺷـــﻴﻤﻲ، درس زﺑــــﺎن را  ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻨﻜﻪ ﺷــﻴﻤﻲ و  ﻓـﻴﺰﻳﻚ را ﭘﺸـﺖ ﺳـــﺮ ﻫــﻢ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

5- ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ دروس ﻛﻤـﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻨﺪازﻳﺪ

 اﮔــﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ  در ﻃـﻮل ﺗـﺮم ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛـﺎﻓﻲ  ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻜﺒــﺎره در  ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎﻋﺖ ﻣﺘﻮاﻟـﻲ ﺑــﺎزده  ﻣﻔﻴﺪي ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

6- ﺗﺎ آﻧﺠــﺎ ﻛـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻋــﺎدي روزاﻧـﻪ ﺧـﻮد را  ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

 7- در زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺧﻮد ﺑﻪ رﺧﺘﺨﻮاب رﻓﺘﻪ و ﺟﻬﺖ اداﻣــﻪ  دادن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧـﻮد ﻳﻜـــﻲ دو  ﺳﺎﻋﺖ زودﺗﺮ از ﺣــﺪ ﻣﻌﻤـﻮل  ﺑﻴﺪار ﺷﻮﻳﺪ.

ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ وﻗﺘــﻲ  ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﺎﻓﻲ داﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﻗﺪرت درك، ﻓﻬﻢ و ﺑﻪ  ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدﻧﺘﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫــﺪ  ﺑﻮد.

ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از اﻣﺘﺤﺎن  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ اﻣﺘﺤــﺎن  ﻧﺰدﻳـﻚ ﻣﻲﺷـﻮﻳﺪ و ﻧـــﻴﺰ در  ﺧﻼل اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻧﻜــﺎت ذﻳـﻞ  ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ :

1- ﺳﺎﻋﺎت آﺧﺮ را ﺑﻪ آراﻣﻲ، ﺑـﻪ ﻣــﺮور آﻧﭽــﻪ ﻛــﻪ ﺑــــﺎﻳﺪ  ﻣﻲآﻣﻮﺧﺘﻪاﻳﺪ، ﺑﭙﺮدازﻳﺪ. ﺳﻌﻲ  ﻛﻨﻴﺪ از درﮔﻴﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ  ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

2- از ﺑﻴﺪار ﻣــﺎﻧﺪن در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻃـﻮل ﺷـﺐ ﺧـﻮدداري ﻛﻨﻴــﺪ،  ﺷـﺐ ﻗﺒـﻞ از اﻣﺘﺤـﺎن ﻳﻌﻨـــﻲ  زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﺿﻄﺮاب ﺑـﺎﻻﻳﻲ  دارﻳﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاﻗﻌﻲ اﺳــﺖ  ﻛــﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻣﺆﺛــﺮ واﻗـــﻊ  ﻧﻤﻲﺷﻮد. ﺗﻮاﻧــﺎﻳﻲ ﺷـﻤﺎ ﺑـﺮاي  ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ  و ﻣﻮاد ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑــﻪ ﻃـﻮر ﻗـﺎﺑﻞ  ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﺣﺘــﻲ  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻛــﺮدن  ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﻦ اﺿﻄﺮاب ﻛﻢ  ﻣﻲﺷــﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽــﻪ اﻣﺘﺤـــﺎن  ﻧﺰدﻳـﻚ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺷــﻤﺎ  ﻫﻨﻮز آﻣﺎده ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ، از ﻟﺤﻈﺎت  آﺧﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺮور ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻴــﺪ را  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ اوﻟﻮﻳــﺖ را ﺑـﻪ  ﻣﻄـﺎﻟﺒﻲ ﺑﺪﻫﻴـﺪ ﻛـــﻪ ﻓﻜــﺮ  ﻣﻲﻛﻨﻴـﺪ در آزﻣـﻮن ﺑــﺮ روي  آﻧﻬﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

4- ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻏﻴﺮ درﺳﻲ ﻣﺜﻞ رﻓﺘــﻦ ﺑــﻪ ﺳــــﻴﻨﻤﺎ و ﺷﺐﻫﺎي ﻗﺒﻞ از اﻣﺘﺤــﺎن ﻛﻨـﺎر  ﺑﮕﺬارﻳﺪ: از درﮔﻴﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻫـﺮ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻛــﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺎ  آﻧﭽﻪ ﻛــﻪ آﻣﻮﺧﺘـﻪاﻳﺪ ﺗﺪاﺧـﻞ  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻫــﺮ ﻓﻌـﺎﻟﻴﺘﻲ  ﻛﻪ در ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه اﻳﺠـﺎد  ﻣﻲﻛﻨـﺪ (ﻣﺜـﻼ ﺑـﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪﻛﺮدن دﻳﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ برﺳﻴﺪ)  اﺟﺘﻨﺎب ﺑﻮرزﻳﺪ.

5- ﻣﺮاﻗــﺐ ﺳــﻼﻣﺘﻲ ﺧـــﻮد ﺑﺎﺷﻴﺪ: اﻫﻤﺎل ﻛﺎري،  اﻫﻤﺎل در ﻛﺎرﻫــﺎ و ﺑـﻪ ﺗﻌﻮﻳـﻖ  اﻧﺪاﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷــﻜﺎﻳﺎت  ﺷﺎﻳﻌﻲ اﺳﺖ ﻛــﻪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـــﻪ ﻣﺮﻛــﺰ  ﻣﺸﺎوره ﻣﻄــﺮح ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ.

در  اﻳﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧــﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻣﻮﺛــﺮ در اﻳــﻦ ﻣﻮﺿــــﻮع و  راهﺣﻞﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑــﺎ آن  ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ. ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣﻮﺛـﺮ در  اﻫﻤﺎل ﻛﺎري ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

١ـ ﺗﻘﺪم اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮ ﻋﻤﻞ: ﮔــﺎﻫﻲ  اﻓﺮاد ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺣـﺎل  و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺪارم، ﺻﺒﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺗﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻢ! در ﺣﺎﻟﻲ ﻛــﻪ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ،  ﻫﻴﭽﮕﺎه از راه ﻧﺮﺳﺪ. اﺷــﺨﺎص ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎر ﻣﻘــﺪم  ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰه اﺳﺖ. ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ  دوﺳـﺖ دارﻳـﺪ ﻳـﺎ ﻧﺪارﻳـــﺪ،  دﺳﺖ ﺑﻜﺎر ﺷﻮﻳﺪ. وﻗﺘﻲ ﺷﺮوع  ﻛﺮدﻳـﺪ ﺑﺮداﺷـﺘﻦ ﻗﺪﻣـــﻬﺎي  ﺑﻌﺪي ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد.

٢ـ اﻟﮕـﻮي ﺗﺴـﻠﻂ: ﻣﺴـــﺎﻣﺤﻪ ﻛﺎرﻫﺎ اﻏﻠﺐ از رﻓﺘﺎر اﺷــﺨﺎص  ﻛﺎرآﻣﺪ، ﺑﺮداﺷــﺘﻲ ﻏـﻴﺮ واﻗـﻊ  ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ دارﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ  اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ﻫﻤﻴﺸــﻪ اﺣﺴـﺎس  اﻃﻤﻴﻨـﺎن و اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔــﺲ  دارﻧﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘــﻲ ﺑـﻪ ﻫـﺪف ﺧﻮد ﻣﻲرﺳﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﺼﻮر ﻛـﺎﻣﻼ ﻏﻴﺮ واﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ اﺳﺖ. رﺳﻴﺪن ﺑــﻪ اﻫـﺪاف ﻏﺎﻟﺒـﺎ  ﺑـﺎ  ﻓﺸﺎرﻫﺎي رواﻧﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و  در راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻮاﻧﻊ  و ﻧﺎﻛﺎﻣﻲﻫﺎﻳﻲ در اﻧﺘﻈﺎر اﺳـﺖ. اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑــﺎ  ﻣﻮاﻧـﻊ، ﺧﻴﻠـﻲ ﺳـﺎده آﻧـــﻬﺎ را  ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ، در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸـﻜﻼت  ﻣﻲاﻳﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﺰﻣﻲ ﺟﺰم ﺑــﻪ  روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻲروﻧﺪ.

٣ـ ﺗـﺮس از ﺷﻜﺴـﺖ: ﮔــﺎﻫﻲ  ﻓﺮد ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را ﺑﻴــﺶ از ﺣـﺪ  ﻣﻬﻢ ﻣﻲداﻧﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺠــﺎي  آﻧﻜﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻄﺮ ﺑــﺮود از  آن ﻣﻲﮔﺮﻳﺰد .اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛــﻪ از  ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲﺗﺮﺳﻨﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ  ﻋـﺰت  ﻧﻔـﺲ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴـــﺖ  ﻣﻲﺳـﻨﺠﻨﺪ و وﻗﺘـﻲ در ﻛــﺎري  ﻣﻮﻓــﻖ ﻧﻤﻲﺷــﻮﻧﺪ ﺧـــﻮد را  ﺷﻜﺴــﺖ ﺧــﻮرده و ﻧﺎﻛـــﺎم  ﻣﻲﭘﻨﺪارﻧﺪ.
4ـ ﻛﻤﺎل ﻃﻠﺒﻲ: ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎ ﺑـﺎ  اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑــﺰرگ ﺷـﺪهاﻳﻢ ﻛـﻪ  ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻤﺎن را ﻋﺎﻟﻲ  و ﺑـﺪون ﻛـﻢ و ﻛﺎﺳـﺖ اﻧﺠــﺎم  دﻫﻴﻢ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗــﺮس  از ﻧﻘﺼﺎن در ﻛﺎرﻫﺎ، آﻧﻬﺎ را ﺑــﻪ  ﺗﻌﻮﻳﻖ ﻣﻲاﻧﺪازﻳﻢ.

5ـ ﭘﺎداش ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ: ﺑﺰرﮔــﺘﺮﻳﻦ  ﻧﻴﺮوي اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺨﺶ در ﺟــﻬﺎن،  اﺣﺴـﺎس ﺷـــﻮر و ﻫﻴﺠــﺎن و  رﺿـﺎﻳﺖ از ﻛـﺎري اﺳـﺖ ﻛــﻪ  اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻴﺪ. اﮔــﺮ اﺣﺴـﺎس  ﻛﻨﻴـﺪ ﭘـﺎداش ﺗـﻼش ﺧــﻮد را  ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﺪ، اﻧﮕﻴﺰه ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﻛﺎر  ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣﻲﺷـﻮد .آﻧﭽـﻪ ﺑــﺎﻳﺪ  ﺑﺪاﻧﻴﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧـﻬﺎﻳﺖ  ﻫﻤـﻪ اﺟـﺮ و ﭘﺎداﺷــﻬﺎ از درون  اﻧﺴـﺎن ﻧﺎﺷـﻲ ﻣﻲﺷـﻮد. ﺗﻨــﻬﺎ  اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ  ﺷﻤﺎ را ﺧﻮﺷــﺤﺎل ﻳـﺎ ﻧـﺎراﺣﺖ  ﻛﻨﺪ. اﮔﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻣﺘﻴﺎزي  ﻧﺪﻫﻴﺪ و ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺑﻬﺎﻳﻲ ﻗـﺎﺋﻞ  ﻧﺸـﻮﻳﺪ، ﺑـﻪ اﻳـــﻦ اﺣﺴــﺎس  ﻣﻲرﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴـﺪ  ﻛﺎري ﺑــﺮاي ﺧﺸـﻨﻮدي ﺑﻜﻨﻴـﺪ،  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻣﺘﺤـــﺎن ﻛﺮدﻧــﺶ  ﺑﻲﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ.

6ـ ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎي ﺑﺎﻳﺪ دار: ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎي  ﺑﺎﻳﺪ دار ﻣﻌﻤﻮﻻ  ﻣﺆﺛـﺮ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ  زﻳـﺮا اﺣﺴـﺎس ﮔﻨـــﺎه اﻳﺠــﺎد  ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ و ﺷـﺮاﻳﻄﻲ ﻓﺮاﻫـــﻢ  ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ از اﻧﺠﺎم ﻛـﺎر  ﺧﻮدداري ﻛﻨﻴﺪ: ﮔﺎﻫﻲ اوﻗــﺎت  ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧــﻮد ﺑﮕﻮﺋﻴـﺪ  ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛــﺎري اﻧﺠـﺎم دﻫﻴـﺪ،  اﻧﺠﺎم آن ﻛﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧــﺪازه  دﺷﻮار ﻣﻲﺷﻮد.

٧ـ ﭘﺮﺧﺎﺷـــﮕﺮي اﻧﻔﻌــــﺎﻟﻲ: ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﻛﺎرﻫﺎ اﻏﻠﺐ از اﺑﺮاز  ﻋﻠﻨﻲ اﺣﺴﺎﺳــﺎت ﻣﻨﻔـﻲ ﺧـﻮد  واﻫﻤـﻪ دارﻧـﺪ، ﻣﻤﻜـﻦ اﺳــﺖ  ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﺑﺮﺧـــﻮرد و اﺧﺘــﻼف  ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻧﺎراﺣﺘﻲ را اﻧﻜﺎر ﻛﻨﻴــﺪ. در اﻳـﻦ ﺻــﻮرت اﺣﺴﺎﺳــﺖ  واﻗﻌـﻲ ﺷـﻤﺎ ﺑﺼـــﻮرت ﻏــﻴﺮ  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ (ﻳﻌﻨـﻲ اﻫﻤـﺎل ﻛـﺎري) ﺑﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

٨ـ ﻓﻘﺪان ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ: ﺧﻴﻠﻲﻫﺎ ﺑﻪ  ﺧـﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﻗـــﺎﻃﻌﻴﺖ و  ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮدن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻛــﺎري  ﻛـﻪ ﻋﻼﻗـﻪاي ﺑـﻪ اﻧﺠـــﺎم آن  ﻧﺪارﻧﺪ، اﻫﻤﺎل ﻛﺎري ﻣﻲﻛﻨﻨــﺪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﺮف آن ﻛــﻪ  ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﺪ آدم ﺧﻮﺑــﻲ ﺑﺎﺷـﻴﺪ  ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻫـــﺎي ﻏــﻴﺮ  ﻣﻨﻄﻘﻲ دﻳﮕﺮان ﺷﻮﻳﺪ. ﻣﻤﻜــﻦ  اﺳﺖ از اﻧﺘﻘﺎد دﻳﮕﺮان ﺑﺘﺮﺳـﻴﺪ  و ﻳﺎ از ﺑﺤﺚ ﺑــﺎ آنﻫـﺎ واﻫﻤـﻪ  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ، در اﻳﻦ ﺷــﺮاﻳﻂ  ﻫـﺮ وﻗـﺖ ﺑـﻪ ﻳـﺎد آن ﻛـــﺎر  ﻣﻲاﻓﺘﻴـﺪ از اﻧﺠـﺎﻣﺶ ﻃﻔــﺮه  ﺧﻮاﻫﻴﺪ رﻓﺖ.

 …آﻣﻮﺧﺘﻪام آﻣﻮﺧﺘﻪام، ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﺮا در  زﻧﺪﮔﻲ ﺷــﺎد ﻣﻲﻛﻨـﺪ، ﻛﺴـﻲ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳــﺪ ﺗـﻮ  ﻣﺮا ﺷﺎد ﻛﺮدي . آﻣﻮﺧﺘﻪام، ﮔﺎه وﻗﺎﻳﻊ ﻛــﻮﭼـﻚ  روزاﻧﻪ اﺳــﺖ ﻛـﻪ زﻧـﺪﮔـﻲ را  ﺗﻤﺎﺷﺎﻳﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
آﻣﻮﺧﺘﻪام، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﻫﺮﮔــﺰ از  ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻲروﻧــﺪ، ﺑﻠﻜـﻪ ﺷـﺨﺺ  دﻳﮕﺮي آن ﻓﺮﺻــﺖ از دﺳـﺖ  رﻓﺘﻪ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﻫﻤﺎل ﻛﺎري :

 ١ـ اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ و  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺎر زﻣــﺎن ﻣﺸـﺨﺼﻲ  در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ. اﻏﻠــﺐ اﻫﻤـﺎل  ﻛﺎرﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﻋـﺪم آﮔـﺎﻫﻲ از  وﻗـﺖ ﻣﻘـــﺮر ﺑــﺮاي اﻧﺠــﺎم  ﻛﺎرﻫﺎﺳﺖ.

٢ـ ﻳﺎدآوري: روش ﻳﺎدداﺷــﺖ  ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑـﺎﻳﺪ  اﻧﺠﺎم ﺷــﻮد ﻣﻔﻴﺪاﺳـﺖ، ﺑـﻬﺘﺮ  اﺳﺖ در ﻓﻮاﺻﻞ ﺳــﺎﻋﺎت روز  ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

٣ـ روش ﺟـﺰء ﺑـﻪ ﺟـﺰء: اﻳــﻦ  ﺷـﻴﻮه ﺑـﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﻏﻠﺒـﻪ ﺑـــﺮ  اﻫﻤﺎل ﻛﺎري اﺳــﺖ، ﺑﺨﺼـﻮص  وﻗﺘﻲ ﻛﺎرﻫــﺎي زﻳـﺎدي از ﻗﺒـﻞ  روي ﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷــﺪه ﺑﺎﺷـﺪ. در اﻳﻦ روش اول ﺑﺎﻳﺪ اوﻟﻮﻳﺘــﻬﺎ  را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ .اﮔــﺮ ﻛﺎرﺗـﺎن  زﻳﺎد اﺳﺖ ﻫﺮ روز ﺟﺰﺋﻲ از آن  را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ و ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻛـﺎﻣﻞ  آن اﺻﺮار ﻧﻮرزﻳﺪ. ﺑــﺮاي ﺧـﻮد  ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از ﻛﺎرﻫــﺎي ﺿـﺮوري  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻫﻤــﻮاره ﻛﺎرﻫـﺎي  ﻣﻬﻢ ﺧــﻮد را در ﻧﻈـﺮ داﺷـﺘﻪ  ﺑﺎﺷﻴﺪ.

4ـ ﺑﺎزي ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻت: ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ  ﻛﺎرﻫـﺎي ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺗﻌﻮﻳـــﻖ  ﻣﻲاﻧﺪازﻧـﺪ ﻣﻌﻤــﻮﻻ  ﻣﻨﺘﻈــﺮ  ﻓﺮارﺳﻴﺪن زﻣﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛــﻪ  ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺣﺎل ﻛﺎر ﻛﺮدن ﭘﻴﺪا  ﻛﻨﻨﺪ. وﻗﺘﻲ ﻛﺎري را ﺑــﺎ ﺗـﺄﺧﻴﺮ  ﺷـﺮوع ﻣﻲﻛﻨﻴـﺪ در ﺣﻘﻴﻘــﺖ  ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻬﺘﺮ اراﺋﻪ ﻛــﺮدن آن را  از دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﻴــﺪ، ﻫـﺮ ﭼـﻪ  ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑــﻪ ﺗـﺄﺧﻴﺮ اﻓﺘـﺪ  اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺪﺗــﺮ اﻧﺠـﺎم دادن آن  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد.

5ـ ﻫﻢ ﭘﻴﻤــﺎﻧﻲ: ﺑـﺎ ﺧـﻮد ﻋـﻬﺪ  ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در اﻧﺠــﺎم ﻛﺎرﻫﺎﻳﺘـﺎن  ﻛﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﺑـﺎ  دوﺳﺘﻲ ﻛﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻫــﺪف  را دارد ﻗﺮار ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﺑﺎ ﻫــﻢ  آن را دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻴﺪ.

6ـ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻴط: ﻣﺤﻴــﻂ را ﺑـﻪ  ﻧﺤﻮي ﻛﻪ دوﺳﺖ دارﻳﺪ ﺑــﺮاي  ﻛﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ و ﻋﻮاﻣﻠﻲ را ﻛﻪ  ﻣﻮﺟـﺐ ﺣـﻮاس ﭘﺮﺗـﻲ ﺷـــﻤﺎ  ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ دور ﻛﻨﻴﺪ.

٧ـ ﭘﺎداش: ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻣـﻮري را  ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ـ ﻣﺜـﻞ ﺗﻤﺎﺷـﺎي ﻳـﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ  ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ـ ﺑﻪ ﻋﻨــﻮان ﭘـﺎداش  ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺎرﻫﺎﻳﺘــﺎن  در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.

٨ـ ﺗﻨﺒﻴﻪ: ﺗﻨﺒﻴﻬﻲ ﻛــﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ  ﻫـﺮ ﻛﻮﺗـﺎﻫﻲ، ﺑـﺮاي ﺧﻮدﻣــﺎن  ﻣﻘـﺮر ﻣﻲدارﻳـﻢ، ﻫﺸـــﺪاري  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ را از ﺗﻜﺮار و اداﻣـﻪ  آن ﺑﺮﺣﺬر ﻣﻲدارد. ﻧﻮع ﺗﻨﺒﻴــﻪ  ﺑﻪ ﻣﻴــﻞ و ﺳـﻠﻴﻘﻪ ﻣـﺎ ﺑﺴـﺘﮕﻲ  دارد. ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻛﺎري را ﻛــﻪ از  آن ﺑﺪﻣﺎن ﻣﻲآﻳــﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﺗﻨﺒﻴﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و ﻳﺎ ﺧــﻮد  را از اﻧﺠﺎم ﻳــﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻟـﺬت  ﺑﺨﺶ ـ ﻣﺜﻞ دﻳﺪار دوﺳــﺘﺎن ـ  ﻣﺤﺮوم ﻛﻨﻴﻢ.  ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﺟﻬﺖ دﺳــﺘﻴﺎﺑﻲ  ﺑﻪ آراﻣﺶ  دوﻳﺪن است، دوﻳـﺪن ﻳﻜـﻲ از ﭘﺎدزﻫﺮﻫــﺎي  ﻣﻔﻴﺪ در ﺑﺮاﺑــﺮ ﺗﻨـﺶ اﺳـﺖ. ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﺪارد، و ﺗـﺄﺛﻴﺮ  آن در دوﻳﺴـــﺖ ﻣــــﺘﺮ اول  ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﺎﺳﺎژ ﺷﻘﻴﻘﻪﻫﺎ  ﺑــﻬﻨﮕﺎم اﺳــﺘﺮس، ﻣﺎﺳــــﺎژ  ﺷـﻘﻴﻘﻪﻫﺎ ﻳﻜـﻲ از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳــﻦ  راﻫﻬﺎي اﻳﺠﺎد آراﻣــﺶ اﺳـﺖ. ﺷﻘﻴﻘﻪﻫﺎ را ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺑــﺎزدم ﺑـﻪ  ﻧﺮﻣﻲ ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﻴﺪ، و ﺑﻪ ﻫﻨﮕـﺎم  دم ﻣﺎﺳﺎژ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﻴﺪ.  ﻣﻨﻈﺮي دور را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷــﺎ  ﻧﺸﺴﺘﻦ  ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷــﺎ ﻧﺸﺴـﺘﻦ ﻣﻨﻈـﺮهاي  دور،ﺑﻮﻳـﮋه ﻣﻨﻈـﺮهاي ﻃﺒﻴﻌــﻲ  آرام ﺑﺨﺶ اﺳﺖ. زﻣــﺎﻧﻲ ﻛـﻪ  ﭼﺸﻢ آرام ﻳﺎﺑﺪ، ﺗﻦ ﺷــﻤﺎ ﻧـﻴﺰ  آرام ﻣﻲﺷﻮد.

ﻛﻔﺶ راﺣﺖ، ﻫﻤـﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن ﺗـﻦ آراﻣــﻲ  ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ: ﺗﻦ آراﻣﻲ ﺷﻤﺎ از ﭘــﺎ  آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد. ﻛﻔﺶ ﺷﻤﺎ ﺑــﺎﻳﺪ  ﭼﻨـﺪان راﺣــﺖ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛــﻪ  اﺣﺴﺎس ﻛﻨﻴﺪ ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪاﻳﺪ.

منبع: نشریه های مرکز مشاوره

    2 دیدگاه

  1. تو زمینه ای که فعالیت میکنید جزو بهترین سایت ها هستید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *