ﻓﻮرﯾﺖ زﻣﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ

ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ راﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﺮار از زﻣﺎن ﺣﺎل ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد و ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل زﻣﺎن آﯾﻨﺪه. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﮕﺮان اﺣﺴﺎس ﻓﻮرﯾﺖ زﻣﺎن دارﻧﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺣﺴﺎس ﻣ ﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳـــﺦ ﺳﻮا لﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﺳـــﻼﻣﺘ ﯽاش اﺳﺖ، اﺻﺮار دارد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎری اش و روﻧﺪ آن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد. زﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﮐﺎرش ﻧﮕﺮاﻧﯽ دارد، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳـــﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎر یاش را در...

نکات کلیدی برای ترم آینده و به پایان رساندن ترم جاری

نکاتی که باید برای ترم آینده به آن توجه کنید1- قبل از چگونه خواندن باید چرا خواندن را بدانید(هدف خود را از مطالعه کاملا مشخص نماﻳﻴد) 2- برنامه ای منظم برای مطالعه داشته باشید ساعات مطالعه را مشخص کنید. برای هر درسی برنامه زمانی مشخصی در نظر گرفته و طبق آن پیش بروید. 3- حتی اگر زمان کمی به امتحان باقی مانده است اضطراب و دلهره به خود راه ندهید با خونسردی اما با هوشیاری کامل مطالعه کنید. 4- مطالب را حفظ نکنید که به زودی فراموش میشوند سعی کنید مفهوم آنها رادرک نماﻳﻴد. زمانی...

غلبه بر اهمال کاری

قبل از خواندن این مطلب به این نکته توجه کنید ممکن است راهکارهایی که در این مطلب مطرح شده اند ساده به نظر برسند، اما با یکبار عمل کردن به این راهکارها متوجه این خواهید شد که چه تاثیر مثبتی بر شما خواهند داشت. لطفا هنگام خواندن مطلب در صورت امکان یک قلم و خودکار بردارید و اقدامات لازم برای عملی کردن راهکار را یادداشت کنید.غلبه بر اهمال کاری اهمال کاری به تعویق انداختن انجام کار یا وظیفه های مشخص و ضروری است. هر چند این تعریف بیانگر احساسات آغازگر این کار نیست. برای اغلب ما...

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻔﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎن را ﺑــﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻳﻢ؟

آﻳﺎ وﻗﺘﻲ ﻛــﻪ در ﻣـﺪت زﻣـﺎن  ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻣﺘﺤﺎن دارﻳـﺪ،  دﭼــﺎر ﺗــــﺮس و وﺣﺸـــﺖ  ﻣﻲﮔﺮدﻳﺪ؟ آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕــﺎم  اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎن ﺗﺮم و ﻳــﺎ ﭘﺎﻳـﺎن  ﺗــﺮم اﺳــﺘﺮس ﺑﻴﺸـــﺘﺮي را  اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻧﻤﺎﺋﻴﺪ؟اﮔﺮ ﭼﻨﻴــﻦ  اﺳﺖ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات زﻳﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ  ﺳﻮدﻣﻨﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد : 1- ﻛﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﺗﻨــﺶ: اﻧﺘﻈـﺎر ﻣﻘـﺪار ﻣﺸـﺨﺼﻲ از ﺗﻨــﺶ را  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ. داﺷﺘﻦ ﺗﻨـﺶ در  ﻃـﻲ دوره اﻣﺘﺤﺎﻧـﺎت ﻃﺒﻴﻌــﻲ  اﺳﺖ. در...